Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.piorex-sklep.pl/

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
https://www.piorex-sklep.pl/

 

Data wejścia w życie: 27.02.2024

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024

Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., tzw. RODO) oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez spółkę PIÓREX S.A. prowadzącą Sklep Internetowy pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ danych osobowych, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą „Polityką Prywatności” (dalej również nazywaną „Polityką”), a to w celu zrozumienia metod i sposobów przetwarzania danych dotyczących Państwa, w tym w szczególności danych osobowych.

Rekomendujemy zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego https://www.piorex-sklep.pl/.

1. Wprowadzenie. Administrator danych osobowych

Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ przez spółkę PIÓREX Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ulicy Kilińskiego 8-18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139970, kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 złotych, w całości opłacony, NIP 7820020910, REGON 630015117 (dalej również jako „Administrator”).

Nasze dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem możliwy jest:
a) listownie na adres siedziby Piórex S.A. w Swarzędzu (62-020), ul. Kilińskiego 8-18
b) telefonicznie pod numerem: +48 61 651 40 05, albo dla połączeń z telefonów komórkowych: +48 666 362 317,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@piorex.pl.

2. Charakter Polityki Prywatności

1. Niniejsza „Polityka Prywatności Sklepu Internetowego https://www.piorex-sklep.pl/” stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego (dalej również jako „Regulamin”) prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/regulamin.
Wszelkie zastosowane w niej skróty, pojęcia i definicje należy interpretować zgodnie z zapisami Regulaminu.
2. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Państwa źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem).
Celem Polityki jest wyłącznie zaprezentowanie uszczegółowionych zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

3. Dane osobowe Klientów

1. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, w tym – do danych osobowych – Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i należytego świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Niektóre dane, nie mające charakteru danych osobowych zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/.
4. Administrator zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni (dotyczy to w szczególności dostawy Towarów), albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.
5. Zobowiązanie do zachowania danych osobowych w poufności pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Administratorem.

4. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie Państwa danych osobowych w związku z zawieraną umową (w tym również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne, ale konieczne i niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
2. Zwracamy uwagę, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.
3. Bez podania danych osobowych nie będą Państwo mogli również skorzystać z usług, które świadczymy w Sklepie internetowym, w tym w ramach strony internetowej pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/.

5. Cele przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzania. Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

W Sklepie Internetowym przetwarzamy Państwa dane osobowe za każdym razem w ściśle określonym celu, zgodnie z konkretną podstawą prawną.
Poniżej opisano procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym, w ramach strony internetowej pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/.

5.1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem, wykonaniem i obsługą Umowy sprzedaży, w tym – zwrotem Towaru (w odniesieniu do Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym)

Państwa dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) adres e-mail,
d) w wypadku klientów nie będących konsumentami Sklep Internetowy może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – a to w przypadku żądania wystawienia faktury,
e) dane rozliczeniowe i dane dotyczące płatności.
W związku z zawarciem i realizacją umów możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe ze względu na ciążące na Sklepie Internetowym obowiązki prawne wynikające z  przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatku VAT (np. w związku z obowiązkiem wystawienia i przechowywania faktur VAT).
Dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w celu umożliwienia dokonania zwrotu środków pieniężnych za zwrócony przez Państwa Towar:
a) imię i nazwisko,
b) ewentualnie: numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku oraz jego adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), jeżeli posiadaczem rachunku nie jest Klient Sklepu Internetowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w takich przypadkach:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność do zawarcia na Państwa żądanie i wykonania umowy
oraz:
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny spoczywający na Administratorze.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Dane związane z rachunkiem (fakturą) w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu odpowiedzialności.

5.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prawidłowym świadczeniem przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prawidłowym świadczeniem przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w zakresie:
• zapewnienia możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego,
• informowania o statusie Zamówienia,
• prowadzenia Konta Klienta.
Dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w związku ze złożeniem Zamówienia oraz w związku z prowadzeniem Konta Klienta obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) adres e-mail,
d) w wypadku klientów nie będących konsumentami Sklep Internetowy może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – a to w przypadku wystawienia faktury,
e) dane dotyczące wcześniejszych zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w celu powiadomienia Państwa o dostępności wskazanych produktów: adres e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w takich przypadkach:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
oraz:
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny spoczywający na Administratorze.
Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
W przypadku usunięcia Konta Klienta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z umożliwieniem kontaktu z Administratorem

Państwa dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w związku z umożliwieniem kontaktu z Administratorem obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) dane dotyczące zawartej umowy (adres dostawy, numer zamówienia i jego zawartość),
c) dane kontaktowe (adres korespondencyjny, w tym: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, adres email, numer telefonu),
d) głos (w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (sprowadzającego się do zapewnienia możliwości kontaktu ze Sklepem Internetowym).

5.4. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przeglądania strony internetowej https://www.piorex-sklep.pl/

Dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w zakresie przeglądania strony internetowej https://www.piorex-sklep.pl/.
Sklep Internetowy gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy uzyskują Państwo do niego dostęp. Rejestrowane mogą być między innymi:
a) dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość),
b) w jaki sposób dotarli Państwo do naszej strony (poprzednia strona, hiperłącze itp.),
c) ilości przesłanych danych,
d) z jakiej przeglądarki i jakiej wersji Państwo korzystają,
e) system operacyjny, z którego Państwo korzystają,
f) z którego dostawcy usług internetowych Państwo korzystają,
g) adres IP, który dostawca dostępu do Internetu przypisuje do komputera, gdy łączą się Państwo z Internetem.
Podstawą prawną przetwarzania danych, które stanowią dane osobowe jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do dostarczenia zawartości strony internetowej, w tym w celu jej optymalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Dane są przechowywane przez 30 dni.
Dodatkowo Sprzedający oraz partnerzy Sprzedającego przetwarzają informacje o aktywności Klientów, o czym szczegółowo informujemy z chwilą uzyskania dostępu do strony internetowej (wybór plików cookies).
Z tą chwilą możliwe jest podjęcie decyzji, co do celów śledzenia aktywności na stronie internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania informacji o aktywności, które należy zakwalifikować jako dane osobowe jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne (dla plików cookies i podobnych technologii, które są niezbędne dla należytego funkcjonowania strony internetowej) oraz art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (dla plików cookies i podobnych technologii, na które wyrażasz zgodę lub odmawiasz jej wyrażenia).

5.5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Państwa dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych lub rachunkowych obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
c) nazwa firmy
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w takich przypadkach artykuł 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

5.6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z ustaleniem albo dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi

Państwa dane osobowe, które Sklep Internetowy przetwarza w związku z ustaleniem albo dochodzeniem roszczeń jakie może podnosić Administrator lub obroną przed roszczeniami jakie mogą być podnoszone wobec Administratora obejmują:
a) imię i nazwisko,
b) dane dotyczące zawartej umowy (adres dostawy, numer zamówienia i jego zawartość),
c) dane kontaktowe (adres korespondencyjny, w tym: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, adres email, numer telefonu),
d) w wypadku klientów nie będących konsumentami Sklep Internetowy może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – a to w przypadku wystawienia faktury.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takich przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

6. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

1. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Sklep Internetowy korzysta ze środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę gromadzonych informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
3. Dane dotyczące użytkowników Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ , w tym dane osobowe Klientów Sklepu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Administrator jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL.
4. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Klientów dzięki linkom umieszczonym na stronach Sklepu Internetowego, jak i tych, które umieszczają linki do Sklepu Internetowego.

7. Retencja danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub powyższy obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator regularnie weryfikuje wszelkie bazy danych, nośniki danych i usuwa zbędne dane lub są one automatycznie usuwane.

8. Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Sklep Internetowy mogą być przekazywane uprawnionym urzędom i organom państwowym oraz innym podmiotom z jednej strony na podstawie uzasadnionego wniosku, ale głównie przekazywane są przez nas w celu prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, dostarczenia Towaru (albo Towarów), pobierania opłat, analizy danych, obsługi marketingowej lub obsługi klienta etc.
2. W szczególności Sklep Internetowy przekazuje Państwa dane osobowe m.in. następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) Poczta Polska, przewoźnicy, spedytorzy, firmy kurierskie – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową/kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru,
b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonane kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
c) podmioty przeprowadzające audyty (finansowe, prawne, inne) na rzecz Administratora,
d) podmioty udzielające porad prawnych albo podatkowych oraz świadczące pomoc prawną, podmioty uczestniczące w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych w imieniu i na rzecz Administratora, a także notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci etc.,
e) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe,
f) podmioty optymalizujące działania marketingowe Administratora bądź realizujące takie działania w jego imieniu.
3. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Administrator przekazuje dane podmiotom trzecim w celu realizacji zawartej z Klientem umowy w następujących przypadkach (w których to przypadkach podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie danych):
a) przy wysyłce Towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.
b) odnośnie płatności za zamówione Towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność.
5. W zakresie płatności Administrator nie zbiera ani nie przechowuje informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta.
Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do podmiotu przetwarzającego płatność.
6. Administrator może przekazywać dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd) albo jeżeli Administrator jest do tego uprawniony (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz interesów).

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Informujemy, iż Państwa dane zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
2. Wyjątek stanowi korzystanie przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google.
W takim wypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub do innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdemu Klientowi przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do informacji, które dane przetwarza Administrator (zgodnie z art. 15 RODO).

b) Prawo żądania sprostowania danych

Posiadają Państwo prawo do aktualizacji (sprostowania albo uzupełnienia) danych przekazanych do Administratora (zgodnie z art. 16 RODO).

c) Prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Posiadają Państwo prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone (zgodnie z art. 17 RODO).

d) Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:
• kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania dotyczy okresu pozwalającego administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych)
• przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
(powyższe zgodnie z art. 18 RODO).

e) Prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz do otrzymania Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (zgodnie z art. 20 RODO).

f) Prawo do wycofania zgody

Posiadają Państwo prawo do wycofania każdej dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO).

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta (zgodnie z art. 21 RODO).

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane adresowe: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
kancelaria@uodo.gov.pl
godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze od 10:00 do 14:00)

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 1 Polityki Prywatności.

11. Cookies

1. Pliki cookies (dalej także jako „Cookies”) stanowią dane informatyczne i są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony https://www.piorex-sklep.pl/.
2. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Państwa upodobaniami.
4. Pliki cookies są potrzebne do poprawnego zalogowania się do strony https://www.piorex-sklep.pl/ i korzystania ze wszystkich jej funkcjonalności bez zakłóceń.
5. Pliki cookies informują Administratora o Państwa aktywności na stronie https://www.piorex-sklep.pl/, ale nie pozwalają na pełną identyfikację.

12. Wykorzystywanie plików cookies

1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w Cookies podczas korzystania ze strony https://www.piorex-sklep.pl/.
3. Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://www.piorex-sklep.pl/ do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zaś Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
4. W ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne”  (session cookies)
b) „stałe” (persistent cookies).
5. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
7. W ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego.
Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

b) Analityczne Pliki Cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Sklepie Internetowym. Pomagają nam ustalić, które podstrony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność Sklepu Internetowego. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Państwa tożsamości.
Jeśli nie zezwolą Państwo na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

c) Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, takich jak preferencje językowe albo w zakresie wybranego regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Jeśli nie zezwolą Państwo na te pliki cookie, nie będziemy w stanie analizować Państwa wyborów ani odpowiednio ich dostosowywać.

13. Google Analytics

1. Poza powyżej opisanymi sposobami użycia plików Cookies do prowadzenia Sklepu Internetowego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ wykorzystywane są również tzw. Cookies Zewnętrzne (third party cookies), służące m.in. do zbierania danych statystycznych oraz danych służących do weryfikacji sposobu korzystania z serwisów przez ich użytkowników, a ponadto do personalizacji przekazów marketingowych (np. poprzez dostarczanie dopasowanej reklamy na podstawie aktywności lub retargetowania użytkownika, czyli dostarczania Klientowi określonej reklamy na innych stronach w Internecie).
2. Do powyższych celów wykorzystywany jest Google Analytics.
3. Jest to ogólnodostępne narzędzie służące do analizy korzystania ze stron internetowych oraz sporządzania raportów o aktywności użytkowników.
4. Google Analytics generuje informacje odnośnie adresu URL, typu wykorzystywanej przeglądarki przez użytkownika, jego adresu IP oraz używanego systemu operacyjnego.
Narzędzie określa dane dotyczące ilości wizyt na serwerach, ich długości oraz zbiera dane które z poszczególnych części odwiedzanego serwisu są najczęściej wykorzystywane przez użytkowników (analizując ich funkcjonalność).
5. Na podstawie analizy na pozyskanych w ten sposób danych możliwe jest określenie wydajności i użyteczności Sklepu Internetowego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ oraz jego poszczególnych części, a następnie ukierunkowanie rozwoju nowych usług oraz funkcjonalności.
6. Szczegółowe informacje odnośnie Google Analytics znajdą Państwo pod poniższym adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

14. Google Ads

1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi Google Ads Państwa dane mogą być przesyłane innym firmom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego.
2. Posługiwanie się Google Ads, ma na celu promowanie Towarów Sprzedającego za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych.
3. Na podstawie uzyskanych danych z kampanii reklamowych Sprzedający może określić skuteczność prowadzonych działań promocyjnych. Polega to wyłącznie na prezentowaniu Państwu reklamy zgodnej z Państwa upodobaniami oraz w celu doskonalenia naszej witryny internetowej, aby była dla Państwa bardziej interesująca.
4. Jeżeli trafią Państwo do Sklepu Internetowego poprzez reklamę Google, Google Ads na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie, nie pozwoli to jednak na pełną identyfikację. Zebrane informacje mogą dotyczyć wywoływania określonych reklam na stronach internetowych i wyszukiwarce Google oraz u partnerów Google.
5. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Google, firma Google może przypisać wizytę na naszej witrynie internetowej do Państwa konta.
6. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Google lub nie są Państwo zalogowani, może się również zdarzyć, że firma Google zapisze Państwa adres IP.

15. Zmiana ustawień Cookies

1. Należy mieć na uwadze, iż w standardowych ustawieniach Państwa wyszukiwarek internetowych dopuszczane jest zapisywanie plików na Państwa urządzeniach końcowych, co tym samym umożliwia przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych.
2. Klient może jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta .
3. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności poprzez zablokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta .
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/.
5. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na Państwa urządzeniach końcowych):

a) Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
b) Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
c) Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
d) Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
e) Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
f) Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

16. Baner Cookies

1. Wykorzystanie Plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania Państwa zgody.
2. W Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ odbierana jest od użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookies.
3. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.
4. Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Sklepu Internetowego (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
5. Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookies powinni Państwo zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Państwa urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące ze Sklepu Internetowego.
6. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Sklepie Internetowym możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookies”, który jest dostępny na każdej podstronie Sklepu Internetowego.
7. Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookies” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Potwierdzenie moich wyborów”.

17. Zmiany Polityki Prywatności

1. Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz aktualnych i przejrzystych procedur i polityk w ramach Sklepu Internetowego niniejszy dokument będzie regularnie analizowany i zmieniany w związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia należytej ochrony Państwa Danych Osobowych.
2. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 27.02.2024 r.

PIÓREX S.A.
ul. Kilińskiego 8 – 18
62-020 Swarzędz
NIP 7820020910

Kategorie

© 2024 PIÓREX S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Empressia

Logo Tpay
ZAMKNIJ
Add to cart