REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
https://www.piorex-sklep.pl/

Data wejścia w życie: 27.02.2024
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ przez spółkę PIÓREX Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ulicy Kilińskiego 8-18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139970, kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 złotych, w całości opłacony, NIP 7820020910, REGON 630015117 (dalej również jako „Sprzedający”).
2. Kontakt ze Sprzedającym można nawiązać:

a) poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres: sklep@piorex.pl,
b) pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej +48 61 651 40 05, albo dla połączeń z telefonów komórkowych: +48 666 362 317,
c) korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.piorex-sklep.pl/kontakt.

3. Koszt połączenia z numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej liczony jest według stawek operatora właściwego dla dzwoniącego, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta dzwoniący.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio (w kolejności alfabetycznej):
1) Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wymienionych w art. 1 ust. 11 ustawy o dniach wolnych od pracy.
2) Formularz Zamówienia – dostępny w ramach Sklepu Internetowego formularz z rubrykami do wypełnienia.
Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego.
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie:

a) imienia i nazwiska albo nazwy firmy,
b) w wypadku Klientów nie będących Konsumentami: numeru NIP,
c) danych teleadresowych, w tym dokładnego adresu dostawy,
d) adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia,
e) numeru telefonu na potrzeby doręczenia za pośrednictwem poczty albo kuriera.

3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta.
Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów.
Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim), aby przeciwdziałać ryzyku złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez osobę nieuprawnioną, ale z wykorzystaniem danych Klienta.
Sprzedający umożliwia wielokrotną zmianę Hasła przez Klienta.
4) Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, a następnie zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży.
5) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm).
6) Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7) Konto Klienta – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, a dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży.
Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła.
Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia oraz dostęp do historii Zamówień.
Konto Klienta udostępniane jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie żądania do Sprzedającego, czyniąc to w szczególności:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@piorex.pl
lub
• pisemnie na adres: Swarzędz (62-020), ul. Kilińskiego 8-18.
Nie ma możliwości automatycznego usunięcia Konta Klienta (z poziomu tego Konta).
Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

8) Koszyk – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wyświetlenia podsumowania cen poszczególnych Towarów oraz wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki, jeżeli ma to zastosowanie) oraz wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy.
Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy.
9) Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta Klienta.
10) Pliki Cookies: dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.
Pliki Cookies używane są między innymi w celu optymalizacji procesu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych
11) Regulamin – niniejszy regulamin.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
12) Sklep Internetowy (albo Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piorex-sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie oraz zawrzeć ze Sprzedającym Umowę sprzedaży.
13) Sprzedający – spółka PIÓREX S.A. dokonująca sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
14) System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
15) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i opisana na stronie Sklepu Internetowego, której dotyczy Umowa sprzedaży.
16) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Sklepu).
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
17) Usługi świadczone drogą elektroniczną: usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
18) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów oraz niezbędne dane Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.piorex-sklep.pl wymaga akceptacji Niezbędnych Plików Cookies przez przeglądarkę Klienta.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera albo na innej, zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. Zasady ogólne

3.1. Umowa sprzedaży

1. Sklep Internetowy, na podstawie niniejszego Regulaminu, prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem internetu.
2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży.
3. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest bez rejestracji, w formule „Gość”, jak również w ramach Konta Użytkownika.
5. Osoby rejestrujące się w Sklepie Internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje niezbędne dane osobowe, które Sprzedający przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności (https://www.piorex-sklep.pl/polityka-prywatnosci).
6. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
7. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
Akceptacji dokonuje się poprzez zaznaczenie obowiązkowej zgody w formularzu Zamówienia.

3.2. Ceny

1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
Sklep Internetowy może zmienić ceny Towarów, przy czym cena zaakceptowana przez Klienta w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia.
Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie ma wyłącznie cena podana w Sklepie Internetowym.
3. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Całkowita cena Towaru wraz z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona jest w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego2. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. Oznacza to między innymi, że  Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

3.3. Towary

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, dany Towar może nie być dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
3. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Nie dotyczy to Towarów sprzedawanych po obniżonej cenie i oznaczonych jako dotknięte określoną wadą fizyczną.
4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.

W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.

Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem.

5. Sprzedający jest jedynym i wyłącznym właścicielem sprzedawanych Towarów i to aż do chwili otrzymania pełnej należności za te Towary (obejmującej cenę, koszty dostawy oraz należne podatki i daniny publiczne).

4. Składanie Zamówień

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) przez Konto Klienta – po zalogowaniu się na Koncie Klienta z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,
lub
b) z wykorzystaniem formuły „Gość” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta Klienta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
4. Za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie awarii składanie Zamówień nie jest możliwe.
5. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.
6. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone, jeżeli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i poda swoje pełne, prawdziwe dane kontaktowe, w tym dokładny adres, pod który Towar ma być doręczony, numer telefonu i adres email.
7. Klient obowiązany jest również potwierdzić uznanie, jako wiążących go postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić, że zapoznał się z aktualną Polityką Prywatności.
8. Klient może zaakceptować dodatkowe fakultatywne Klauzule, o ile takie zostały zaoferowane do akceptacji.
9. Na koniec Klient zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
10. Klient, składając Zamówienie, składa Sprzedającemu ofertę zakupu określonego Towaru.
11. Jeżeli podane przez Klienta dane nie są kompletne (ale umożliwiają nawiązanie kontaktu), Sprzedający bez zwłoki skontaktuje się z Klientem.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub niekompletnie wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta, a kontakt z Klientem nie jest możliwy.
13. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, jeżeli spowoduje to opóźnienie w realizacji Zamówienia lub całkowity brak możliwości jego realizacji.
14. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając wiadomość email na adres podany w Formularzu Zamówienia.

Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta i oznacza zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem, obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta.
15. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia.

W szczególności dotyczy to ceny, charakterystyki Towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu, kosztów i sposobu dostawy.

5. Korekta albo zmiana Zamówienia. Rezygnacja z Zamówienia

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
3. Klient może anulować własne Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (tj. do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego).
4. Jeżeli zapłata za zamówiony Towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedającego wiadomości o rezygnacji przez Klienta z części albo z całości Zamówienia.

6. Utrwalenie umowy

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie po zawarciu Umowy Sprzedaży na adres email wskazany przez Klienta stosownej wiadomości zawierającej w załączniku treść Umowy Sprzedaży.
2. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

7. Koszt i termin wysyłki

1. Wysyłka zamówionego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany przez Klienta telefonicznie albo drogą mailową.
3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich albo Poczty Polskiej.
4. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedającego, bez opłaty za dostawę.
5. Przesyłka dostarczana jest w orientacyjnym czasie dostawy, właściwym dla firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej, a podanym na stronie Sklepu Internetowego.
6. Sprzedający określa czas dostawy Zamówienia jako termin podany w dniach, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.

Jest to czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, przez przekazanie Towaru firmie kurierskiej albo Poczcie Polskiej, do dnia wydania Towaru Klientowi.
7. Celem uniknięcia sporów Sprzedający informuje, iż czas dostawy dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” albo płatności automatycznych (za pomocą operatora płatności typu Tpay).

Przy wyborze opcji płatności w formie przelewu tradycyjnego do czasu podanego na stronach Sklepu Internetowego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).
8. Koszty wysyłki pokrywa Klient według cennika dostawy dostępnego na stronie Sklepu.
9. Warunkiem wydania Towaru Klientowi jest zapłata za Towar i za przesyłkę.
10. O wysyłce zamówionych Towarów Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
11. Nieodebranie przez Klienta przesyłki zawierającej Towar stanowi niewykonanie Umowy Sprzedaży i uprawnia Sprzedającego do żądania naprawienia szkody.
12. W szczególności, w razie nieodebrania przesyłki przez Klienta i w sytuacji, w której Sprzedający poniósł koszt zwrotu (odesłania przesyłki do siedziby Sprzedającego), Sprzedający może obciążyć Klienta tym kosztem i potrącić koszt zwrotu Towaru z kwoty zwracanej Klientowi wobec rozwiązania Umowy Sprzedaży.

8. Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest, według wyboru Klienta, paragon fiskalny albo imienny dowód zakupu (faktura).
2. Klient, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną.

Klient, akceptując warunki Regulaminu Sklepu oraz potwierdzając zapoznanie się z Polityką Prywatności zgadza się, aby Sprzedający wystawił i przesłał fakturę VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106b ust. 3 oraz art.106n ustawy o podatku od towarów i usług4.
3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru,
b) przelew tradycyjny – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: PL 51 1240 3233 1111 0010 4614 9748,
c) płatność elektroniczna (Tpay).

4. Możliwość wyboru określonego sposobu płatności online może być czasowo ograniczona z powodów technicznych. Klient może wybrać spośród opcji płatności dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia.

9. Faktury

1. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, Klient w Formularzu Zamówienia podaje niezbędne dane, przy czym podanie przez Klienta właściwego numeru NIP do faktury nastąpić musi nie później niż podczas składania Zamówienia.
2. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.

W przypadku wystawienia faktury Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.
3. Sprzedający może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub niepełnych danych do faktury.

10. Dostawa i odbiór

1. Towary zamówione przez Klienta zgodnie z niniejszymi Regulaminem będą dostarczone na adres podany w Zamówieniu jako adres dostawy.
2. Cennik dostawy, wraz z informacjami o kosztach i czasie dostawy dla poszczególnych metod dostawy jest dostępny w zakładce www.piorex-sklep.pl/wysylka.

Ponadto informacje o cenie, terminie i kosztach dostawy są podawane w procesie składania zamówienia, jak również są potwierdzane przez Sklep Internetowy w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta.
3. Dostawa jest nieodpłatna dla Zamówień o łącznej wartości Towarów przekraczającej kwotę 500 zł brutto.
4. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
5. W przypadku przesyłki uszkodzonej lub ubytków zawartości bądź w przypadku niedostarczenia zamówionego Towaru lub stwierdzenia braków ilościowych w przesyłce odbiorca winien zażądać sporządzenia, z udziałem osoby doręczającej przesyłkę, protokołu szkody lub oświadczenia o stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków, zgodnie z procedurami stosowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską zajmującą się doręczeniem.
6. Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą Klient może złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską (przewozową) lub do Sprzedającego.
Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

11. Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym są zasadniczo Towary nowe, bez wad, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem.
2. Zastrzeżenie dotyczące braku wad w Towarach nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający w opisie Towaru wskazał na ewentualne wady fizyczne (nie rzutujące na użyteczność Towaru) typu drobne zabrudzenie, niewłaściwe przeszycie, dekoloryzacja etc.
3. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
4. Jeżeli Towar sprzedawany jest po obniżonej cenie z uwagi na określoną wadę fizyczną, która jest wyraźnie oznaczona w opisie Towaru, to wada ta nie podlega Reklamacji.
5. W przypadku wad Towaru Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem jego wadliwości (dalej jako „Reklamacja”).
6. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania, co do sposobu zaspokojenia roszczeń Klienta.
7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Podstawą przyjęcia Reklamacji przez Sprzedającego jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (np. paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodu zapłaty z rachunku bankowego albo karty płatniczej).
9. Konsument składa Reklamację w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
10. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Nie dotyczy to Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 9 i 10 wystarczy wysłanie zawiadomienia przed ich upływem.
12. Sprzedający ustosunkowuje się do Reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu jej złożenia.
13. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
14. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
15. Ograniczenie z ust. 14 nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
16. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady.
17. Jeśli Konsument żąda wymiany Towaru albo jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:
– jest niemożliwa dla Sprzedającego do zrealizowania – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części albo całego Towaru,
albo:
– w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.
18. Odmawiając wykonania Reklamacji według wyboru Konsumenta, Sprzedający proponuje Konsumentowi inny sposób rozpatrzenia Reklamacji.
19. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
20. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
21. Gdy realizacja uzasadnionej Reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia wadliwości, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
22. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary oferowane w Sklepie Internetowym.

12. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym, umowa ta jest uważana za niezawartą.
3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż firma kurierska albo Poczta Polska.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem https://piorex-sklep.pl/wp-content/uploads/2024/02/PIOREX_formularz-odstapienia-od-umowy_-22-2-24.pdf. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. Koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Konsument.
9. Treść złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Konsumenta.
10. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego punktu uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Zwrot Towaru w razie odstąpienia od umowy

1. Konsument zwraca Towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. Zwrócony Towar winien być w stanie nienaruszonym, chyba że dokonana przez Konsumenta zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i użytkowania Towaru.
5. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie.
6. W każdym przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, o ile Konsument zwraca wszystkie Towary objęte danym Zamówieniem.
9. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając Zamówienie Klient podaje Sprzedającemu dane osobowe dane konieczne do identyfikacji Klienta i niezbędne wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe przekazywane są Sprzedającemu dobrowolnie, ale są konieczne i niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

Bez podania niezbędnych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

3. Za dane niezbędne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące:

a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
c) adres e-mail,
d) w wypadku klientów nie będących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – a to w przypadku wystawienia faktury,
e) dane rozliczeniowe i dane dotyczące płatności.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
5. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.piorex-sklep.pl/ zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności Sklepu Internetowego https://www.piorex-sklep.pl/” dostępnym pod adresem www.piorex-sklep.pl-polityka-prywatnosci.

15. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

16. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów z Konsumentami

1. Informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów z Konsumentami znajdują się pod adresem:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między tym Klientem a Sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

W szczególności żaden zapis niniejszego Regulaminu nie stanowi zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
5. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

17. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.
4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
5. Do niniejszego Regulaminu zostały dołączone dwa Załączniki, stanowiące ich integralną część:

a) Załącznik nr 1: „Polityka Prywatności Sklepu Internetowego https://www.piorex-sklep.pl/”
b) Załącznik nr 2: Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży w formacie edytowalnym i możliwym do zapisu i wydruku.

18. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2024.
2. Regulamin może ulec zmianie.
3. Sklep Internetowy poinformuje Klientów o przewidywanych zmianach nie później niż na 14 dni przed dniem ich wejścia w życie poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego stosownej informacji wraz z zestawieniem dokonywanych zmian.
4. Zarejestrowani Klienci otrzymają ponadto informację w formie mailowej.
5. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może usunąć swoje Konto Klienta.
6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.s

PIÓREX S.A.
ul. Kilińskiego 8 – 18
62-020 Swarzędz
NIP 7820020910

Kategorie

© 2024 PIÓREX S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Empressia

Logo Tpay
ZAMKNIJ
Add to cart